Obligacje korporacyjne

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Obligacje korporacyjne

Obligacje (bond) to instrumenty finansowe dłużne rynku kapitałowego, w którym emitent obligacji (strona krótka – emitent) zobowiązuje się posiadaczowi obligacji (strona długa – obligatariusz) do wypłacenia w ustalonym terminie wartości nominalnej wraz z odsetkami (jeżeli występuje oprocentowanie). W zależności od rodzaju emitenta obligacje możemy podzielić na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) i obligacje bankowe.

Obligacje korporacyjne to obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa.

Cechą charakterystyczną obligacji jest:

Rentowność jest wskaźnikiem najczęściej wyrażanym procentowo jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej a jej miarą jest stopa rentowności. W znacznej mierze zależy ona od ryzyka inwestycyjnego.

Na rynku obligacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami ryzyka: ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem stopy procentowej.

Podstawowym elementem ryzyka kredytowego jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. W przypadku obligacji korporacyjnych stopa rentowności jest znacznie wyższa od innych rodzajów obligacji, gdyż znacznie większe jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. W znacznej mierze zależy ono od:

 • rodzaju emisji:

a) oferta niepubliczna jest skierowana do najwyżej 99 imiennie wskazanych inwestorów. Nie wymaga się przy tym sporządzenia ani prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego. Emitent zobowiązany jest jedynie do udostępnienia inwestorom warunków emisji opracowanych zgodnie z ustawą o obligacjach.

b) oferta publiczna obligacji jest to udostępnianie, co najmniej 100 osobom informacji o tych obligacjach i warunkach dotyczących ich nabycia. Wymagane jest przy tym sporządzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego zatwierdzonego przez Komisję oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości. Wymagane jest również, aby proces przygotowania i przeprowadzenia emisji dokonywał się poprzez biuro maklerskie. Obligacje te mogą być przedmiotem obrotu w Polsce i innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 • wyników finansowych odzwierciedlających sytuację gospodarczą emitenta;

 • sytuacji makroekonomiczna kraju;

 • oceny ratingowej, jeżeli została przyznana.

Ryzyko inwestycyjne w obligacje korporacyjne maleje, gdy są one udostępnione w ofercie publicznej, są notowane na giełdzie lub posiadają autoryzację Catalyst. Ryzyko inwestycyjne jest tym mniejsze im lepsza sytuacja finansowa emitenta, wyższy rating a sytuacja makroekonomiczna znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu.

Inwestując w obligacje korporacyjne należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden rodzaj ryzyka – ryzyka płynności, które jest bardzo wysokie. Należy pamiętać, że w przypadku wzrostu ryzyka niedotrzymania umowy będziemy mieli nikłą możliwość pozbycia się obligacji korporacyjnych. W sytuacji

Na rentowność obligacji korporacyjnych mają wpływ także takie czynniki jak:

 • poziom zabezpieczenia obligacji;
 • oczekiwania inflacyjne;
 • trendy rynku akcji.

Im wyższy poziom ich zabezpieczenia ( w pełni lub wysoko zabezpieczonych) tym niższa rentowność. Rentowność obligacji korporacyjnych będzie rosła, gdy inwestorzy będą spodziewali się wyższej inflacji lub na rynku akcji panuje hossa (akcje są konkurentem obligacji).
Obecnie inwestorzy w Polsce mają możliwość zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego w obligacje korporacyjne, inwestując na rynku Catalyst, który jest rynkiem obligacji na GWP.

Zobacz także interesujące frazy:

 • obligacje korporacyjne definicja;
 • obligacje korporacyjne oferta;
 • obligacje korporacyjne forum;
 • obligacje korporacyjne notowania;
 • obligacje korporacyjne opinie;
 • obligacje korporacyjne catalyst;
 • jak kupić obligacje korporacyjne;
 • obligacje korporacyjne ryzyko;
 • kto emituje obligacje korporacyjne.